Avís legal

Última actualització - 23/8/2019

Informació del titular

Sol Marzellier de Pablo, amb domicili a calle Claudio Coello 51 – Portal 1 – 4º Ctro. Izda. – 28001 Madrid (Espanya), i NIE X-2250149-J.

Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen l’accés i l’ús, per qualsevol persona, de les pàgines que conformen el domini Web www.smtraductores.com, titularitat de Sol Marzellier de Pablo, com també els continguts i serveis que s’hi inclouen.

L’accés a aquesta pàgina Web o la seva utilització per l’usuari comporta necessàriament, sense reserves, la submissió a i l’acceptació de les Condicions Generals. En conseqüència, es recomana a l’usuari que les llegeixi amb deteniment cada cop que vulgui entrar a la pàgina Web de Sol Marzellier de Pablo.

Sol Marzellier de Pablo es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense un avís previ, qualsevulla modificació i actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general, de tots aquells elements que conformin el disseny i la configuració de la seva pàgina Web.

Accés a i ús de la pàgina Web

L’usuari accedeix a la pàgina Web sota la seva responsabilitat. Els continguts i els serveis de la pàgina tenen com a finalitat la difusió d’informació relativa a les activitats portades a terme per Sol Marzellier Traductores.

Sol Marzellier de Pablo posarà els mitjans raonables a la seva disposició per tal que els continguts i els serveis de la seva pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats, sense poder garantir-ho en tot moment.

Sol Marzellier de Pablo no es fa responsable dels possibles perjudicis o errors que, per la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (hardware o software) de l’usuari quan aquest accedeixi a la pàgina Web o la faci servir.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que conformen la pàgina Web, és a dir informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i aparença exterior de la pàgina Web, fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de Sol Marzellier de Pablo i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Està terminantment prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índex, formes, etc.) que conformen la pàgina Web, com també de les bases de dades i el software necessari per a la seva visualització o funcionament, sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Sol Marzellier de Pablo.

Totes les marques, logotips o signes distintius de Sol Marzellier de Pablo que apareguin a la pàgina Web són marques, la titularitat de les quals pertany a Sol Marzellier de Pablo.

Enllaços

Qualsevol enllaç hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació, des de qualsevol lloc Web o adreça URL a la pàgina Web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per Sol Marzellier de Pablo, i en tot cas s’hauria d’establir l’enllaç amb la seva pàgina inicial.

Sol Marzellier de Pablo fa constar que els enllaços a les pàgines Web de tercers que contingui la seva pàgina Web tenen, exclusivament, una finalitat orientativa i el seu objecte és posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ésser del seu interès. Si qualsevol usuari o tercer observa que aquests enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem que ho faci avinent mitjançant l’adreça info@smtraductores.com

Al marge d’allò convingut legalment, Sol Marzellier de Pablo declina qualsevol responsabilitat respecte als continguts dels enllaços o els danys o errors que, per qualsevol virus present en el moment d’accedir-hi o utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (hardware i software) de l’usuari.

Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions generals seran regides per l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, l’usuari i Sol Marzellier de Pablo acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la vila de Madrid, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Limitación de responsabilidad

Los Usuarios serán responsables del acceso al Sitio Web, así como del uso no consentido que pueda efectuarse de la información contenida en el mismo. Sol Marzellier de Pablo no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. Sol Marzellier de Pablo no se hace responsable de los potenciales errores de seguridad que se puedan producir, ni de los daños que puedan ser causados al sistema informático de los Usuarios (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:

- la presencia de un virus en el ordenador de los Usuarios utilizado para la conexión a los servicios y contenidos del Sitio Web.

- un mal funcionamiento del navegador.

- y/o el uso de versiones no actualizadas del mismo.

Sol Marzellier de Pablo no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en el Sitio Web para la apertura de otros. Sol Marzellier de Pablo no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que puedan acceder los Usuarios mediante dichos enlaces, ni del buen funcionamiento de estos sitios Web.
Sol Marzellier de Pablo no será responsable de los virus o demás programas informáticos que deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los Usuarios al acceder a su Sitio Web u otros a los que se haya accedido mediante enlaces incluidos en el presente Sitio.

Uso de “cookies”

El Sitio Web puede utilizar cookies o tecnologías similares que se regirán por lo establecido en la Política de Cookies, accesible en todo momento y respetando la confidencialidad y privacidad de los Usuarios, la cual forma parte integrante del presente Aviso Legal.

Navegación

Los servidores de Internet pueden recoger datos no identificables susceptibles de incluir direcciones IP, así como otros datos que no pueden ser utilizados para identificar a los Usuarios. Su dirección IP se almacenará en los logs de acceso de forma automática y con la única finalidad de permitir el tránsito por Internet, siendo necesario que su equipo facilite dicha dirección IP cuando navega para que las comunicaciones puedan realizarse. Así mismo, la dirección IP podrá ser utilizada para realizar estadísticas relativas al número de visitantes de este Sitio Web y su procedencia, de forma totalmente transparente respecto a su navegación.

Propiedad intelectual e industrial

Los Usuarios conocen y aceptan que todos los contenidos y/o cualesquiera otros elementos del Sitio Web son propiedad de Sol Marzellier de Pablo y se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial del titular del mismo y/o de terceros. Cualquier uso del Sitio Web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular.

Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa, que conforman el Sitio Web, es decir, información, artículos, datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño y apariencia externa del Sitio Web, ficheros de vídeo, ficheros de audio, bases de datos y aplicaciones informáticas, son propiedad de Sol Marzellier de Pablo y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial vigentes.

Queda prohibida toda forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, descarga y, en general, cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos (imágenes, textos, diseños, índices, formas, etc.) que conforman el Sitio Web, así como de las bases de datos y del software necesario para su visualización o funcionamiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Sol Marzellier de Pablo.
Sol Marzellier de Pablo es titular de todas las marcas, logotipos o signos distintivos que aparezcan en el Sitio Web.

Legislación aplicable y fuero competente

El presente Aviso Legal será interpretado y regido por el ordenamiento jurídico español. Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso al Sitio Web, el Usuario y Sol Marzellier de Pablo acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la villa de Madrid, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder.

Sol Marzellier Traductores

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51
Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Madrid (Espanya)

info@smtraductores.com
+34 609 189 879

2019 Copyright Sol Marzellier Traductores. Reservats tots els drets. La reproducció total o parcial d’aquest lloc està prohibida

Top