Política de confidencialitat

Última actualització - 15/10/2019

De conformitat amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades voluntàriament s’incorporaran per al seu tractament a un fitxer degudament inscrit, titularitat de Sol Marzellier de Pablo, amb la finalitat de poder identificar-lo i contactar amb ell, com ara per tal de facilitar-li qualsevol información que sol·liciti.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació i, en el seu cas, aquests podran ser exercits per qui el representi, mitjançant una sol·licitud per escrit i signada dirigida a:

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51 – Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Madrid (Espanya)
info@smtraductores.com

Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada de les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat, de la targeta de resident o del passaport. En cas de representació, s’haurà de provar mitjançant un document fefaent.

Sol Marzellier de Pablo informa que té implementades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Sol Marzellier Traductores

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51
Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Madrid (Espanya)

info@smtraductores.com
+34 609 189 879

2019 Copyright Sol Marzellier Traductores. Reservats tots els drets. La reproducció total o parcial d’aquest lloc està prohibida

Top