Νομική σημείωση

Τελευταία ενημέρωση - 23/8/2019

Πληροφορίες σε σχέση με τον ιδιοκτήτη

Η Σολ Μαρθελιέρ ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) είναι κάτοικος της οδού calle Claudio Coello 51 – Portal 1 – 4º Ctro. Izda. – 28001 Μαδρίτη (Ισπανία) και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού με αριθμό X-2250149-J.

Σκοπός

Οι παρούσες Γενικές Προϋποθέσεις ρυθμίζουν την πρόσβαση και χρήση από οποιονδήποτε των ιστοσελίδων που συνιστούν τον τομέα www.smtraductores.com, ιδιοκτησία της Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo), όπως επίσης τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις εν λόγω ιστοσελίδες.

Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ή η χρήση της από τον χρήστη συνεπάγεται υποχρεωτικά και χωρίς επιφύλαξη την υπαγωγή σε και την αποδοχή των Γενικών Προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου, συνιστάται στον χρήστη να τις διαβάσει προσεκτικά κάθε φορά που μπαίνει στην ιστοσελίδα της Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier De Pablo).

Η Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier De Pablo) επιφυλάσσει το δικαίωμα να προβεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε αλλαγή και / ή ενημέρωση των περιεχομένων και υπηρεσιών, των Γενικών Προϋποθέσεων και, γενικώς, των όσων στοιχειών συνιστούν τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας της.

Πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας

Ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα με αποκλειστική του ευθύνη. Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτή έχουν ως σκοπό την αποκλειστική διάδοση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τη Σολ Μαρθελιέρ Μεταφραστές (Sol Marzellier Traductores).

Η Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) θα θέσει στη διάθεση σας όλα τα εύλογα μέσα ούτως ώστε τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας της να είναι ακριβείς και να είναι ενημερωμένες, χωρίς όμως αυτό να είναι ανά πάσα στιγμή εγγυημένο.

Η Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή λάθη που, λόγω ιού, δύναται να υποστεί το ηλεκτρονικό σύστημα (υλισμικό –hardware- ή λογισμικό –software-) του χρήστη κατά την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας.

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, τα οποία συνιστούν την ιστοσελίδα, δηλαδή, πληροφορίες, άρθρα, στοιχεία, κείμενα, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, σχεδιασμός και εξωτερική εμφάνισή της, αρχεία βίντεο, αρχεία ακουστικά, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πληροφορικής, είναι ιδιοκτησία της Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας κοινοποίησης, επεξεργασίας, εκφόρτωσης και, γενικώς, οποιαδήποτε πράξη ολικής ή μερικής εκμετάλλευσης των περιεχόμενων (εικόνες, κείμενα, σχέδια, ευρετήρια, μορφές, κλπ.) τα οποία συνιστούν την ιστοσελίδα, όπως επίσης των βάσεων δεδομένων και του απαιτούμενου για την απεικόνιση ή λειτουργία της λογισμικού, χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση, ρητή και γραπτή, από τη Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo).

Όλες οι μάρκες, λογότυπα ή διακριτικά σήματα της Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) που φαίνονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα που ανήκουν στη Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo).

Σύνδεσμοι

Κάθε σύνδεσμος, υπερκείμενο, βαθύς σύνδεσμος (in-depth link), πλαισίωση (framing) ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εικονικής σύνδεσης μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, από οποιοδήποτε ιστιότοπο ή διεύθυνση URL προς την ιστοσελίδα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την προηγούμενη και γραπτή εξουσιοδότηση από τη Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo), και σε τέτοια περίπτωση η σύνδεση θα γίνει με την αρχική ιστοσελίδα.

Sol Marzellier de Pablo ) βεβαιώνει ότι οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό σκοπό. Ο στόχος τους είναι να θέσει στη διάθεση του χρήστη άλλες πηγές πληροφορίας που μπορεί να είναι του ενδιαφέροντός του. Εάν κάποιος χρήστης ή τρίτος παρατηρεί ότι οι εν λόγω σύνδεσμοι αντιβαίνουν τη νομοθεσία, το ηθικό ή τη δημόσια τάξη, ή ότι αυτά μπορουν να υποκινήσουν τη βία ή τη σεξουαλική, ιδεολογική, θρησκευτική ή φυλετική διάκριση, παρακαλούμε όπως μας το αναφέρει μέσω την ηλεκτρονική διεύθυνση info@smtraductores.com

Εκτός του πεδίου του νόμου, η Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα περιεχόμενα των συνδέσμων ή με τις ζημιές ή τα λάθη που, λόγω οποιουδήποτε ιού που τυχόν να υπάρχει κατά την πρόσβαση ή τη χρήση τους, εντεχομένως να υποστούν τα ηλεκτρονικά συστήματα (υλισμικό –hardware- και λογισμικό –software-) του χρήστη.

Νομοθεσία και εφαρμοστέα δικαιοδοσία

Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις θα διέπονται από το ισπανικό νομικό καθεστώς. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν να απορέει από την πρόσβαση στη ιστοσελίδα, ο χρήστης και η Σολ Μαρθελιέρ Ντε Παύλο (Sol Marzellier de Pablo) συμφωνούν ρητά να υποταχθούν στη δικαιοδοσία και στα δικαστήρια της Μαδρίτης, απαρνούμενοι οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική δικαιοδοσία στην οποία ενδεχομένως να εμπίπτουν.

Limitación de responsabilidad

Los Usuarios serán responsables del acceso al Sitio Web, así como del uso no consentido que pueda efectuarse de la información contenida en el mismo. Sol Marzellier de Pablo no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. Sol Marzellier de Pablo no se hace responsable de los potenciales errores de seguridad que se puedan producir, ni de los daños que puedan ser causados al sistema informático de los Usuarios (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:

- la presencia de un virus en el ordenador de los Usuarios utilizado para la conexión a los servicios y contenidos del Sitio Web.

- un mal funcionamiento del navegador.

- y/o el uso de versiones no actualizadas del mismo.

Sol Marzellier de Pablo no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en el Sitio Web para la apertura de otros. Sol Marzellier de Pablo no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que puedan acceder los Usuarios mediante dichos enlaces, ni del buen funcionamiento de estos sitios Web.
Sol Marzellier de Pablo no será responsable de los virus o demás programas informáticos que deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los Usuarios al acceder a su Sitio Web u otros a los que se haya accedido mediante enlaces incluidos en el presente Sitio.

Uso de “cookies”

El Sitio Web puede utilizar cookies o tecnologías similares que se regirán por lo establecido en la Política de Cookies, accesible en todo momento y respetando la confidencialidad y privacidad de los Usuarios, la cual forma parte integrante del presente Aviso Legal.

Navegación

Los servidores de Internet pueden recoger datos no identificables susceptibles de incluir direcciones IP, así como otros datos que no pueden ser utilizados para identificar a los Usuarios. Su dirección IP se almacenará en los logs de acceso de forma automática y con la única finalidad de permitir el tránsito por Internet, siendo necesario que su equipo facilite dicha dirección IP cuando navega para que las comunicaciones puedan realizarse. Así mismo, la dirección IP podrá ser utilizada para realizar estadísticas relativas al número de visitantes de este Sitio Web y su procedencia, de forma totalmente transparente respecto a su navegación.

Propiedad intelectual e industrial

Los Usuarios conocen y aceptan que todos los contenidos y/o cualesquiera otros elementos del Sitio Web son propiedad de Sol Marzellier de Pablo y se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial del titular del mismo y/o de terceros. Cualquier uso del Sitio Web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular.

Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa, que conforman el Sitio Web, es decir, información, artículos, datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño y apariencia externa del Sitio Web, ficheros de vídeo, ficheros de audio, bases de datos y aplicaciones informáticas, son propiedad de Sol Marzellier de Pablo y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial vigentes.

Queda prohibida toda forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, descarga y, en general, cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos (imágenes, textos, diseños, índices, formas, etc.) que conforman el Sitio Web, así como de las bases de datos y del software necesario para su visualización o funcionamiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Sol Marzellier de Pablo.
Sol Marzellier de Pablo es titular de todas las marcas, logotipos o signos distintivos que aparezcan en el Sitio Web.

Legislación aplicable y fuero competente

El presente Aviso Legal será interpretado y regido por el ordenamiento jurídico español. Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso al Sitio Web, el Usuario y Sol Marzellier de Pablo acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la villa de Madrid, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder.

Sol Marzellier Traductores

Sol Marzellier de Pablo
Calle Claudio Coello 51
Portal 1 – 4º Ctro. Izda.
28001 Μαδρίτη (ΙΣΠΑΝΙΑ)

info@smtraductores.com
+34 609 189 879

2019 Copyright Sol Marzellier Traductores. Με επιφυλαξη παντος δικαιωματος. Απαγορευεται η πληρης η μερικη αναπαραγωγη της ιστοσελιδας.

Top